در فرایند بوش همر سطح سنگ توسط لقمه های الماسی ساییده شده و سطح آن به صورت منظم سوزنی خواهد شد و در سطح آن زبری خاصی ایجاد میشود که این زبری سطح سنگ باعث جلوگیری از لغزندگی،سرخوردن و لیز شدن سنگ می شود.