گردبرها جهت سوراخکاری بر روی سنگ استفاده میشود گردبرها دارای پیش مته یا همان مته گرد بر می باشد که در هنگام کار با گردبر ابتدا سوراخی توسط مته گرد بر ایجاد میشود که باعث تثبیت ابزار شده و مانع از لیز خوردن آن بر روی سطح مورد نظر می شود