کلمپ جا به جایی دستی به منظور جابه جایی سنگهای اسلب به صورت دستی استفاده میشود