ابزار های به چند دسته تقسیم میشوند: ۱- بوش همر های بادی ۲- بوش همر هایی که روی فرز دستی نصب میشوند ۳- بوش همرهایی که روی ساب نواری نصب میشوند