از این لقمه ها جهت صیقلی کردن سطح سنگ در دستگاهای ساب دروازه ای و ساب دستی استفاده میشود