فرایندی که طی آن لایه ای از روی سنگ برداشته میشود جهت ایجاد سطح صاف و صیقلی پولیش نامیده می شود که جهت ایجاد چنین سطحی از انواع قالب پولیش الکتروپلیتی استفاده میشود این قالب ها امکان پولیش کرد لبه های سنگ را نیز دارند