از توری ها در پشت سنگ جهت استحکام بیشتر و چسبندگی بهتر به سطح استفاده میشود توری های 110 گرم 30*30 در سنگهای تایل مورد استفاده قرار می گیرد.