از این توری جهت استفاده در پشت موزاییک و کاشی به دلیل استحکام بیشتر و بهتر چسبیده شدن در محل نصب استفاده میشود