وظیفه دینام تامین و تولید برق است دینام انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند که دینام دستگاه ابزار زن نیز همین وظیفه را دارد