از پولیش اسفنجی جهت براق کردن سطح سنگ استفاده میشود