دستگاه ابزار زن صراحی به دو صورت طراحی صراحی گرد و مربع وجود دارند که با تغییر شابلون شکل خروجی سنگ نیز تغییر پیدا می کند دستگاه صراحی زن در مدلهای 2و4و6و8و به صورت عمودی یا افقی تولید میشوند